• s7300032.jpg
 • Obraz223.jpg
 • DSC03176.jpg
 • DSC03602.JPG
 • Obraz 222.jpg
 • DSC_0328.jpg
 • DSC03253.jpg
 • DSC03149.JPG
 • zdjecia szkoly 056.jpg
 • 1.1.jpg
 • DSC03209.jpg
 • DSC03197.jpg
 • DSC03151.JPG
 • 1.0.jpg
 • DSC03183.jpg

Położenie Gminy Boguty-Pianki

Utworzono: 6 lutego 2010
Gmina Boguty Pianki Odsłony: 14411

    Gmina Boguty-Pianki położona jest we wschodniej części Mazowsza na obszarze Niziny Północno-Podlaskiej.   Przez obszar gminy Boguty-Pianki przepływa rzeka Pukawka, której źródła wypływają w miejscowości Godlewo-Baćki i Zawisty-Dworaki. Do Pukawki wpada rzeczka Kuninianka ze źródłami w Michałowie-Wróble. Rzeźba terenu jest mało urozmaicona. Teren gminy jest praktycznie płaski, pokrywają go utwory lodowcowe: piaski, żwiry z głazami i gliny naniesione przez lodowiec. Ich miąższość wynosi od 150 do 200 m. Zalegają one na utworach starszych  trzeciorzędowych. W tej części Mazowsza u źródeł rzeczki Pukawka, prawobrzeżnego dopływu rzeki Bug, położona jest gmina Boguty-Pianki. Charakterystyczną cechą krajobrazu tej gminy jest mazowiecka równina podzielona lasem i strumykami stanowiącymi dopływy Pukawki. Rosnące przy drogach wierzby są elementem ginącego krajobrazu, którego zabytkowe fragmenty zachowały się w miejscowości Drewnowo Ziemaki. Szczególną cechą krajobrazu są także łąki, które w czasie wiosny wyglądają jak zielone dywany umajone przepiękną paletą barw kwiatów, stwarzając niesamowity nastrój symbiozy człowieka i przyrody. Łany zbóż, łąk oraz plantacje ziemniaków i buraków cukrowych są obrazem umieszczonym w naturalnym krajobrazie gminy. Jej czyste nie skażone powietrze dodaje uroku ziemi boguckiej. Geograficzna granica gminy na północy oparta jest o najwyżej położone wzniesienie zlokalizowane na gruntach wsi Godlewo-Baćki, wschodnią i zachodnią granic wyznaczają dorzecza Pukawki, a południową lasy. Powierzchnia gminy wynosi 8913 ha. W gminie mieszka około 3 000 mieszkańców . Podstawowym źródłem dochodów mieszkańców jest rolnictwo. Turystycznymi obiektami godnymi uwagi są zabytki sakralne, wiatrak i chata młynarza w  oraz umocnienia Linii Mołotowa z okresu II wojny światowej usytuowanej w kompleksie lasów. Las jest miejscem gdzie zachowało się wiele gatunków porostów z występującą Brodaczką w otoczeniu Bogut-Żurawi, która w skali porostowej zanieczyszczenia powietrza wskazuje strefę VI czystego powietrza. 

 Struktura użytkowania gruntów   

Gmina Boguty-Pianki jest  gminą o charakterze rolniczym. Powierzchnia gminy Boguty-Pianki wynosi 8913 ha. Dominują użytki rolne, stanowiące 78,7% powierzchni gminy, w przeważającej mierze wykorzystywane jako grunty orne (64,8% obszaru gminy). Znaczącą pozycję w strukturze użytkowania gruntów na terenie gminy zajmują lasy, stanowiące 15,7% jej obszaru. Wskaźnik ten lokuje gminę poniżej średniej powiatowej.  Grunty leśne na obszarze badanej jednostki terytorialnej w zdecydowanej większości stanowią własność prywatną - co odgrywać może istotną rolę w sposobie prowadzenia gospodarki leśnej (w wypadku gruntów prywatnych mało efektywnej). 
W wyniku wprowadzenia nowego podziału administracyjnego kraju (Ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa z 24 lipca 1998 r. Dz. U. Nr 96, poz. 603 i Nr 104, poz. 656)  gmina Boguty-Pianki została usytuowana w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego. Powstały nowe relacje gmina  powiat. Ostrów Mazowiecka jako siedziba rejonowych władz i instytucji (sądu, prokuratury, urzędów finansowych) oraz jako miasto z obiektami usługowymi oraz zakładami pracy powinno pełnić ważną rolę w funkcjonowaniu gminy. Jednak brak dogodnych połączeń komunikacyjnych znacznie utrudnia czerpanie korzyści wynikających z nowego podziału administracyjnego. Wojewódzkim ośrodkiem centralnym stała się dla gminy Warszawa. Część jednostek administracyjnych do obsługi obszarów północno-wschodniego fragmentu województwa przekazano delegaturom w Ostrołęce. 
Gmina położona jest w  w powiecie Ostrowskim  sąsiadując:
 od zachodu i południa z gminą Nur,   
 od północy z gminą Czyżew Osada,   
 od wschodu z gminami Klukowo i Ciechanowiec   

 

 

  Urząd Gminy  Boguty-Pianki  

 

Parafia pw. Wszystkich Świętych w Bogutach-Piankach
 
Szkoła Podstawowa im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Gimnazjum Publiczne im. Ojca Świętego Jana Pawła II

 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  

 

 

 

 Bank Spółdzielczy Oddział Boguty-Pianki

 

 

 

  

Oczyszczalnia ścieków w Bogutach-Żurawiach

Gminny Ośrodek Zdrowia (lekarz rodzinny, lekarz stomatolog),

 Urząd Pocztowy  

Lecznice Weterynarii 
Na terenie gminy Boguty-Pianki nie ma zakładów przemysłowych, Działalność gospodarczą prowadzi 96 przedsiębiorców prowadzących . W przedsiębiorstwach publicznych zatrudnionych jest 130 osób. W gospodarstwach indywidualnych zatrudnionych jest 1644 osoby.
Na terenie gminy znajduje się 14 zakładów użyteczności publicznej oraz 7 placówek handlowych . Działalność rolniczą prowadzi 860 gospodarstw rolnych . Znajduje się 11 ferm trzody chlewnej powyżej 100 sztuk.
Gmina Boguty-Pianki, jest gminą o charakterze rolniczym, na obszarze której przeważają gleby klas średnich. Dominują użytki rolne, stanowiące 78,7 % powierzchni gminy , w przeważającej mierze wykorzystywane jako grunty orne (64,8% obszaru gminy). Podstawową uprawę stanowią zboża, którymi obsiewa się (70%) areału przeznaczonego pod zasiewy. Ponadto z dominujących grup upraw wymienić należy ziemniaki (14%)oraz buraki cukrowe (6%). Znaczącą pozycję w strukturze użytkowania gruntów na terenie gminy zajmują lasy, stanowiące 15,7% jej obszaru. Wskaźnik ten lokuje gminę poniżej średniej powiatowej. Grunty leśne na obszarze badanej jednostki terytorialnej w zdecydowanej większości stanowią własność prywatną .
Produkcja zwierzęca w gminie obejmuje chów trzody chlewnej i bydła. Przeciętna wielkość gospodarstwa wynosi 10,23 ha i jest wyższa od średniej w województwie wynoszącej 7,2 ha. Wyłącznymi właścicielami ziem uprawnych (tj.100%) są rolnicy indywidualni.
Na terenie gminy Boguty-Pianki występują drogi zaliczone do kategorii dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
Gęstość sieci komunikacyjnej na terenie gminy pozwala stwierdzić, że system drogowy nie odbiega od średniej powiatowej. Przez teren gminy przebiegają dwie drogi wojewódzkie nr 690 i nr 694. Łączna długość przypadających na gminę tych dróg wynosi 15 km. Pozostałe ciągi komunikacyjne to drogi powiatowe o łącznej długości 31 km oraz drogi gminne. Większość dróg gminnych posiadają nawierzchnie utwardzone.
Podstawowym systemem komunikacji zbiorowej na terenie gminy jest sieć linii PKS. Gmina nie posiada bezpośredniego dostępu do linii kolejowej. Najbliższy przystanek PKP, leżący na trasie Warszawa- Białystok , znajduje się w sąsiedniej gminie Czyżew.
 Gmina podzielona jest na 28 sołectw, w skład których wchodzą 54 wsie.Ośrodkiem gminnym jest miejscowość Boguty-Pianki, mieszczą się w niej instytucje obsługi ludności. Miejscowość, pełni funkcję lokalnych ośrodków usługowych i jest lokalnym centrum aktywności społeczno-gospodarczej. 
Wybierz język
Polish English German Italian Portuguese Russian Spanish
Zarządzanie kryzysowe
Parafia w Bogutach-Piankach
Warto wiedzieć
Pogoda